Regulamin Konkursu

Przedpremierowy pokaz Nowej Dacii Duster –Regulamin Konkursu

§ 1
1. Konkurs organizowany jest przez firmę Jaszpol z siedzibą w Zgierzu przy ul.Łódzkiej 28

2. Fundatorem nagród jest firma Jaszpoloraz Termy Uniejów

3. W Konkursie mogą brać udziałwszyscy fani firmy Jaszpol, którzy:
a) są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyli15 rok życia i uzyskali zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawicielaustawowego);
b) Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
d) Wykonały zadanie konkursowe w całości;

e) Nie są pracownikami firmy inie należą do ich rodzin.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwiskooraz (w razie wygranej) miejsce zamieszkania, zgadzając się na publikację tychdanych w mediach społecznościowych dla potrzeb Konkursu.
§ 2
1. Żeby wziąć udział w konkursie należy:

a) zrobić sobie zdjęcie na przynowej Dacii Duster na stoisku firmy Jaszpol w Manufakturze w terminie 2 – 10marca 2018r.

b) opublikować powyższe zdjęciena swoim profilu i oznaczyć firmę Jaszpol w poście.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu2 marca 2018r. i potrwa do 10 marca 2018r.

3. Konkurs jest organizowanywyłącznie w Manufakturze podczas Przedpremierowego pokazu Nowej Dacii Duster.

4. Zamknięcie konkursu nastąpi wdniu 10 marca o godz. 24:00, po tym terminie konkurs traci ważność.

5 Wyłonieniem zwycięzców zajmiesię Komisja Konkursowa składająca się z trzech członków Komisji Konkursowej.

6. Rozstrzygnięcie konkursunastąpi w dniu 13.03.2018r. na podstawie opublikowanych najciekawszych zdjęć znową Dacią Duster

7. Komisja Konkursowa wyłoni 3zwycięzców szeregując odpowiednio miejsca:

Za zajęcie I miejsca zwycięzcakonkursu otrzyma podwójne zaproszenie na Termy Uniejów.

II miejsce premiowane nagrodą w postaci: multitoola, pendriveoraz smyczy z logo Jaszpol

Za zajęcie III miejsca nagrodąbędzie multitool czyli urządzenie wielofunkcyjne

8. Zwycięzcy w konkursiezobowiązani są do odbioru nagród osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 30marca br. w salonie firmy Jaszpol w Łodzi przy ul. Brukowej 2.

§ 3
1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad konkursu, czy nie wykonaniektóregokolwiek z zdań opisanych w paragrafie 2. powoduje wykluczenie uczestnikaz Konkursu

2. Zwycięzcy konkursu zostanąpowiadomieni o wygranej w korespondencji prywatnej oraz oficjalnie na profilufirmy Jaszpol na Facebooku.

3. Nagrody nie podlegają wymianiena pieniądze ani na inne rzeczy.

Nieodebranie Nagrody wwyznaczonym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powodujewygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celuprzeprowadzenia Konkursu, dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Ewentualne reklamacjedotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w ciągu 24 godzin od datyzamknięcia Konkursu.
6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis ipowód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będąrozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany.
10. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród,które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
11. Organizator, Sponsor, Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczeniei terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwemsystemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomościi przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i innenieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem którychzamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialnościza ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunkówuczestnictwa w Konkursie.
12. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisyKodeksu Cywilnego.

13. Deklarując wzięcie udziału wKonkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyrażazgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminubez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu.


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Wszystko o cookies