Regulamin Akcji Specjalnej „SERVICE 500”

Postanowienia regulaminu

 I. Postanowienia ogólne

 1. Akcja „Serwis 500” organizowana jest wyłącznie w Salonach Sprzedaży i Serwisu  Samochodów należących do JASZPOL sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Brukowej 2, w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, (zwany dalej „Serwis 500”) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
 2. Organizatorem akcji „Serwis 500” jest JASZPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Łódzkiej 28 , posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7321988154 a  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000177740.
 3. Akcja „Serwis 500” trwa wyłącznie podczas dni otwartych „weekend nowości w salonach Jaszpol 14 i 15 stycznia 2017r.” , zaś kupony rabatowe zarejestrowane w tym okresie są ważne do 30.09.2017r.
 4. Regulamin akcji „Serwis 500” zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem:

www.jaszpol.pl oraz dostępny będzie w Salonach Sprzedaży Samochodów należących do JASZPOL sp. z o.o.


II. Warunki uczestnictwa w akcji Serwis 500

 1. W akcji „Serwis 500” mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Spółki prawa handlowego mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie są w upadłości bądź likwidacji,   spełniają łącznie wszystkie warunki regulaminu, które otrzymają listownie imienne kupony rabatowe w ramach niniejszej akcji oraz dokonają ich rejestracji i aktywacji w dniach 14 i 15 stycznia 2017.
 2. Aktywacja kuponów rabatowych przez uczestników akcji może nastąpić wyłącznie w recepcji Salonu Sprzedaży Samochodów należących do JASZPOL sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Brukowej 2 lub w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176.     
 3. Kupony rabatowe otrzymane przez uczestników akcji pod warunkiem dokonania rejestracji i aktywacji mogą być przez nich wykorzystane wyłącznie do dnia 30.09.2017 roku.
 4. Udział w akcji „Serwis 500” jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w akcji „Serwis 500” jest łączne spełnienie przez uczestników niżej wymienionych warunków:
  a) otrzymanie listownie od organizatora imiennych kuponów rabatowych,

b) aktywowanie przez uczestnika kuponów rabatowych w recepcji Salonu Jaszpol w Łodzi przy ul. Brukowej 2 lub ul. Przybyszewskiego 176 w dniach 14 lub 15 stycznia 2017 r.


III. Zasady akcji „Serwis 500”

 1. Każdy uczestnik akcji „Serwis 500”, który otrzyma kupony rabatowe wyemitowane przez organizatora w ramach niniejszej akcji i dokona ich aktywacji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ma prawo wykorzystać otrzymane kupony w formie bezgotówkowej w postaci rabatu na usługi serwisowe ( części wraz z robocizną), przy czym za każde wydane 500 zł brutto uczestnik ma prawo wykorzystać kupon rabatowy o wartości 100 zł. Uczestnik akcji zobowiązany jest przez otwarciem zlecenia dokonania naprawy zgłosić sprzedawcy zatrudnionemu przez organizatora fakt posiadania otrzymanych i zarejestrowanych kuponów rabatowych oraz wolę skorzystania z nich. Każdy kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz i musi być wydany sprzedającemu w celu załączenia do kopii faktury VAT  pod rygorem nieważności.
 2. Kupony rabatowe otrzymane i zarejestrowane przez uczestników akcji „Serwis 500” mogą być zrealizowane wyłącznie w jednym z Salonów Sprzedaży Samochodów należących do JASZPOL sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Brukowej 2 lub w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176.
 3. Ewentualna różnica udzielonego rabatu na usługę a wartością kuponu rabatowego nie upoważnia uczestnika do żądania wypłaty w formie gotówkowej ani bezgotówkowej.
 4. Kupony nie uprawniają uczestników do żądania wypłaty w formie gotówki.
 5. Akcje promocyjne nie sumują się

 

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia akcji „Serwis 500” oraz jego przebiegu Uczestnik może składać w formie pisemnej z dopiskiem „REKLAMACJA AKCJA Serwis 500 na adres:                JASZPOL sp. z o.o. w Łodzi, ul. Brukowa 2 lub w recepcji salonów samochodowych należących do sieci JASZPOL sp. z o.o.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w trakcie trwania akcji nie później niż do dnia 30.09.2017r.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika wraz z adresem korespondencyjnym, jak również zawierać opis i wskazanie przyczyny jej złożenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Organizator powiadomi o decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

 

V. Zgoda uczestnika

 1. Uczestnik akcji „Serwis 500” wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego  danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w akcji. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji, w tym postępowania reklamacyjnego. Uczestnik wyraża także wolę i chęć otrzymywania drogą elektroniczną materiałów handlowych lub usługach organizatora. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby akcji jest:  JASZPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Łódzkiej 28 , posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7321988154 a  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000177740. Uczestnikowi udostępniającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji „Serwis 500” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie treści dot. Akcji „Serwis 500” zawarte w materiałach reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Wszystko o cookies