Regulamin konkursu " Wygraj Renault Kadjar na weekend"

REGULAMIN KONKURSU

wygraj NoweRenault Kadjar na weekend

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki konkursu „wygrajNowe Renault Kadjar na weekend".

1.2.Organizatorem konkursu jest JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul.Łódzkiej 28

1.3.Konkurs organizowany jest podczas DniaCrossoverów Renault 12 maja 2018r.

wsalonach firmy Jaszpol w Łodzi

-przy ul. Brukowej 2

-przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

1.4.Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie zamknięteoraz na jedno pytanie otwarte:

NowymRenault Kadjar wybiorę się … ( gdzie i dlaczego. Odpowiedź może miećmaksymalnie 64 znaki)

1.5. Niniejszy regulamin stanowi podstawęprowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jegouczestników.

2. Nagrody

2.1. Nagrodą w konkursie jest Nowe Renault Kadjarz pełnym bakiem paliwa na weekend. Przy czym odbiór samochodu następuję wpiątek po 16:00 a zwrot auta w poniedziałek do godz.9:00.

2.2. Nagroda pozostaje własnościąOrganizatora konkursu.

2.3. Nagroda nie może być zamieniona naekwiwalent pieniężny ani inne przedmioty o tej samej wartości.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnościza zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresumailowego, czy numeru telefonu – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odbioremnagrody.

2.5 Organizator oświadcza, iż nagroda zostaniewydana w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawapodatkowego.

3. Zasady konkursu

3.1 Uczestnikiemkonkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca prawo jazdy min. 5lat.

3.2.Z udziału wKonkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ichmałżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w liniiprostej.

3.3. Zasadyuczestnictwa w konkursie:

Krok 1: należyw ciekawy sposób odpowiedzieć na pytanie zawarte w kuponie konkursowym

( maksymalnie 64znaki).

Krok 2: wszystkie pola umieszczone w kuponiekonkursowym muszą być wypełnione czytelnie drukowanymi literami. Kuponzachowuje ważność tylko wtedy gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych – poprzez czytelny podpis.

Krok 3: Kupon umieszczamy w urnie w recepcji salonu Jaszpolw Łodzi przy ul. Brukowej 2 lub Przybyszewskiego 176 w dniu 12 maja 2018r.

3.4.Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie zUstawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr 101, poz.926 zpóźn. zm) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniemkonkursu i celów marketingowych Organizatora. Uczestnicy konkursu muszą wyrazićzgodę na wykorzystane i przetwarzanie przez Organizatora swoich danychuzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz w razie wygrania konkursu, napubliczne ogłoszenie swojego imienia i nazwiska.

3.5. Uczestnikkonkursu oświadcza, iż w przypadku wygrania konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatneprzeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do danychzawartych w wypełnionym przez niego formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzaniedanych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).Firma Jaszpol może dysponować odpowiedzią na pytanie dowolnie, eksponując je namateriałach reklamowych, firmowym profilu Facebook i na wszystkich rodzajachnośników, bez ograniczeń geograficznych.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu:

4.1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyboru przez Jury najciekawszejodpowiedzi na pytanie umieszczone w kuponie konkursowym.

4.2.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16maja 2018r o godz. 16:00

4.3. Organizatorzyzastrzegają sobie możliwość rozwiązania konkursu bez wskazania zwycięzcy, jeślido komisji konkursowej nie spłynie przynajmniej 30 kuponów konkursowych.

4.4. Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 16maja 2018 r. roku drogą mailową.

4.5. Wyborem autorów najciekawszych odpowiedzizajmuje się komisja konkursowa. Werdykt komisji konkursowej jest werdyktemostatecznym w zakresie wyników konkursu. Nad prawidłowością przebiegu akcji ipracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora. Komisjakonkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.

4.6. Jednej osobiemoże być przyznana tylko jedna nagroda

4.7. Zwycięzcazobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in. imię,nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) koniecznych do odebranianagrody.

5. Odbiór nagrody:

5.1. Zwycięzcakonkursu otrzymuje Nowe Renault Kadjar z pełnym bakiem paliwa na weekend przyczym odbiór samochodu z salonu Jaszpol następuje w piątek po godz. 16:00 azwrot auta w poniedziałek do godz. 9:00

5.2. Wydaniesamochodu następuje na podstawie podpisanej przez zwycięzcę umowy wypożyczeniasamochodu

5.3. Odbiór nagrodyważny jest do 31.07.2018r. , po tym terminie nie ma możliwości realizacjinagrody.

5.4. W celu odbiorunagrody należy umówić termin użyczenia samochodu pod nr tel.509973024 na min. 7 dni przed planowanym użyczeniem. Wypożyczeniesamochodu nastąpi w terminie, który będzie dogodny dla obu stron, przy czym niepóźniej niż do 31.07.2018r.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Przystępując do konkursu uczestnikakceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych wnim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, któreuprawniają go do udziału w konkursie.

6.2. Organizatorzastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wtym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu wsalonie firmy Jaszpol podczas Dnia Crossoverów Renault w dniu 12 maja 2018r.

6.3 Dane osobowe przekazane przez uczestnikówkonkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 ro ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).przez Organizatora w celu: (1) przeprowadzenia Konkursu, (2) wyłonienia zwycięzcy,(3) doręczenia nagrody, (4) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacjizwiązanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ichniepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być takżeprzetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionychcelów administratora danych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Wszystko o cookies