Regulamin Konkursu

 
 
 

Wygraj Renault Kadjar

REGULAMIN KONKURSU „Droga na kosmiczny seans”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu „Droga na kosmiczny seans” (dalej „Konkurs”) oraz fundatorem nagród jest Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59-83,kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN (dalej „Organizator”).


2. Podmiotem wspierającym technicznie Organizatora jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Wołoska 9A, 02-583 Warszawa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 19700,NIP 521-01-20-902, kapitał zakładowy w wysokości 101 482,20 zł (dalej „Podmiotem wspierającym technicznie”)


3. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2018 r., a zakończenie w dniu 30 maja 2018 r.4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego(dalej „Uczestnicy”).5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Podmiotu wspierającego technicznie oraz Organizatora, autoryzowanych partnerów Renault/Dacia (w tym agentów), podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.


§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić warunki określone w niniejszym regulaminie i wykonać następujące czynności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej konkurs kadjar.renault.pl

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na dodaniu zdjęcia prezentującego: Tak wygląda droga do kina na film „Han Solo. Gwiezdne wojny – historie” w naszym wykonaniu - a jak Wy wyglądacie podczas podróży na kosmiczny seans? Pokażcie nam swoje fanowskie kreacje!

c) wypełnić formularz oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres danych:imię, nazwisko, adres e-mail) w celach marketingowych;

d) udać się do dowolnego dealera Renault (w godzinach pracy dealera) w celu potwierdzenia kodu(który wygeneruje się po dodaniu zdjęcia i wypełnieniu formularza)Dopiero po potwierdzeniu kodu u dealera, praca konkursowa opisana poniżej brana jest pod uwagę. Lista dealerów Renault dostępna na: https://www.renault.pl/znajdz-dealera.html

2. Zgłoszeniem konkursowym jest zdjęcie przygotowane przez Uczestnika zgodnie z zasadami Konkursu(dalej „Zadanie Konkursowe”).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub Zadania Konkursowego,w szczególności w przypadku:a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, propagandowych lub treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami;b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich;d) wykrycia działań niezgodnych z niniejszym regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie i wynikiem Konkursu;e) gdy Uczestnik nie posiada prawa do elementów Zadania Konkursowego, które wprowadza do aplikacji.

4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym regulaminie, w tym:a) podaje nieprawdziwe dane;b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

5. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do całości i elementów Zadania Konkursowego, które wprowadza do aplikacji, poza elementami dostępnymi w aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie internetowej, a prawa do tych elementów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że powyżej wskazane elementy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z materiałów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych,bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną,wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach,w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS,GPS.Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

§ 3 DANE OSOBOWE, PRAWA AUTORSKIE

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o.(administrator danych) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody. Począwszy od 25 maja 2018r. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane ww. celach będą powierzone do przetwarzania Publicis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. W przypadku zaznaczenia pola wyrażającego zgodę Uczestnika na przetwarzanie informacji w celach marketingowych, Organizator może przetwarzać i wykorzystywać udostępnione dane osobowe w celach marketingowych (oferowanie produktów i usług Organizatora, przesyłanie reklam, badanie rynku), Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe Uczestników Konkursu uzależniony jest od ich zainteresowania produktami i usługami oferowanymi przez Renault Polska sp. z o.o., które to zainteresowanie będzie systematycznie weryfikowane w celu wykluczenia możliwości naruszenia przez Renault Polska sp. z o.o. Pani/Pana prywatności.

3. Organizator zastrzega, że podczas Konkursu mogą zostać wykonane zdjęcia, nagrania audio i video z wizerunkiem Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda. Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu Konkursu na wykorzystanie przez Organizatora i/lub Autoryzowanego Partnera Renault tych materiałów w całości w całości lub części w reklamie i/lub ofertach ich produktów oraz usług bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności uzyskania dalszej zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika ani bez dalszego wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji: w wersji drukowanej, cyfrowej, video oraz w Internecie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienia wizerunku zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym punkcie.

§ 4. NAGRODY

1. Nagroda Główna za pierwsze miejsce:Organizator wybierze jedno Zadanie Konkursowe, którego autor otrzyma nagrody: samochód osobowy Renault KADJAR (dalej „Nagroda Główna”) o wartości 91 800 złotych brutto oraz zestaw gadżetów z filmu „Han Solo. Gwiezdne wojny – historie”, w skład którego wchodzą: powerbank,kubek, USB, zestaw magnesów i naklejek o wartości 132,25 złotych brutto.

2. Nagroda Pocieszenia za drugie miejsce:Organizator wybierze jedno Zadanie Konkursowe, którego autor otrzyma nagrody pocieszenia:zestaw Lego STAR WARS MILLENIUM FALCON o wartości 571,20 złotych brutto oraz zestaw gadżetów z filmu „Han Solo. Gwiezdne wojny – historie”, w skład którego wchodzą: powerbank, kubek, USB,zestaw magnesów i naklejek o wartości 132,25 złotych brutto (dalej „Nagroda Pocieszenia”).

3. Nagrody Pocieszenia za kolejne 18 miejsc:Organizator wybierze 18 (osiemnaście) Zadań Konkursowych, których autorom przyzna nagrodę pocieszenia w postaci 18 zestawów gadżetów z filmu „Han Solo. Gwiezdne wojny – historie”, w skład którego wchodzą: powerbank, kubek, USB, zestaw magnesów oraz naklejek, o łącznej wartości 132,25 złotych brutto (dalej „Nagroda Pocieszenia”. Nagroda Główna i Nagroda Pocieszenia zwane są dalej „Nagrodą”).

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Do Nagrody Głównej dodane będą nagrody pieniężne – kwoty pieniężne w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, przy czym takie kwoty nie zostaną wypłacone zwycięzcom, ale zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na poczet należnego podatku od wygranej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju. Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i w celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

2. Komisja wybierze zwycięzców w terminie do dnia 19 czerwca 2018 roku.

3. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego spośród osób, które zgłosiły Zadania Konkursowe. Na podstawie powyższych kryteriów Komisja wybierze 1 (jedno)najlepsze Zadanie Konkursowe, którego autorowi zostanie przyznana Nagroda Główna, 1 (jedno)Zadanie Konkursowe, którego autorowi zostanie przyznana Nagroda Pocieszenia (za drugie miejsce)oraz 18 (osiemnaście) Zadań Konkursowych, których autorom przyzna Nagrody Pocieszenia.

4. W przypadku, gdy dany wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków niniejszego regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

1. Organizator opublikuje listę zwycięskich Zadań Konkursowych na stronie internetowej kadjar-solo.renault.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2018 roku.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego wizerunku, imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.

3. W celu odbioru nagród zwycięzcy będą poproszeni o skontaktowanie się z Organizatorem poprzez kontakt e-mailowy na adres kontakt@renaultpolska.pl i podanie swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. W przypadku braku kontaktu w ciągu 5 dni od dnia opublikowania listy zwycięskich Zadań Konkursowych Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

4. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi w miejscu i czasie ustalonym ze zwycięzcą. Wydanie Nagród Pocieszenia nastąpi poprzez przesłanie nagród drogą pocztową na adres wskazany w e-mailu przesłanym Organizatorowi zgodnie z postanowieniami pkt. 3 powyżej. 

§ 7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać do dnia 19 lipca 2018 r. pisemnie, na adres: Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na adres email: kontakt@renaultpolska.pl  Reklamacja powinna być przesłana z dopiskiem „Konkurs – Droga na kosmiczny seans”.

2. O dotrzymaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego na piśmie lub data wysłania email. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji na stronie internetowej Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma odpowiedź na piśmie, która zostanie przesłana na adres podany w reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Tekst niniejszego regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kadjar-solo.renault.pl oraz w siedzibie Organizatora

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Wszystko o cookies